STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU I PREZENTACIJU (M/Ž)


Radno mjesto


BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.3.2020.
30.3.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
NATJEČAJ  za prijem službenika u radni odnos  Stručni suradnik za promidžbu i prezentaciju (m/ž) na određeno (za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta)

Uvjeti:
 •  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno diplomirani ekonomist, diplomirani turistički komunikolog, magistar ekonomije, novinarstva, komunikologije, ekologije u kulturi i turizmu, kulturne baštine i turizma, novinarstva i odnosa s javnostima, odnosa s javnostima, javnih medija,
 • aktivno znanje dva svjetska jezika, engleski obavezan
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • probni rad 6 mjeseci.
 
Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:
 1. životopis
 2. presliku dokaza o stručnoj spremi,
 3. presliku isprave kojom se dokazuje radni staž (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. presliku isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci(preslika ugovora o radu i/ili rješenja o rasporedu i/ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnogodnosa),
 5. dokaz o znanju engleskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda škole stranih jezika),
 6. dokaz o znanju drugog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika),
 7. presliku domovnice,
 8. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 9. presliku vozačke dozvole.
Kandidati koji prema posebnom zakonu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva  hrvatskih  branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi "Park prirode Vransko jezero" za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima o odabranim kandidatima koje uključuje ime i prezime kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
 
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero"  izdati potvrdu.
 
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
Na natječaj se pod istim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl.13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Rok za podnošenje prijava je 15 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na provjeru sposobnosti i razgovor, o čemu će biti obaviješteni najmanje 5 dana ranije.
Za navedena radna mjesta provest će se provjera sposobnosti koja uključuje test stručnosti, testiranje znanja stranih jezika, rada na računalu te razgovor.
Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave se šalju na adresu:  Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero", Kralja Petra Svačića 2, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom: "NE OTVARATI - Natječaj za“ i naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez dodatnog objašnjenja.

Opis posla:
Organizira i provodi sve oblike promidžbenih aktivnosti u Parku, koordinira i organizira izlete u Parku prirode, surađuje sa turističkim agencijama, organizira prikupljanje i uplatu dnevnog utrška, vodi evidenciju o posjetiteljima i izrađuje potrebna izvješća, organizira sustav prodaje suvenira i lokalnih proizvoda itd.


Poslodavac


Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • osobni dolazak: KRALJA PETRA SVAČIĆA 2, 23 210 BIOGRAD N/M
 • pismena zamolba: Kralja Petra Svačića 2, 23 210 Biograd n/m