ZNANSTVENOG NOVAK / NOVAKINJA - SURADNIKA ZA RAD NA PROJEKTU: CENTAR KOMPETENCIJA U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI (KK. 01.2.2.03.0006)


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
19.4.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ 
II. ZA RAD NA PROJEKTU 
  • jednog znanstvenog novaka - suradnika za rad na projektu: Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici (KK. 01.2.2.03.0006) – na određeno vrijemeu trajanju od 1 godine, a najkasnije do završetka projekta s punim radnim vremenom. 
Uvjeti natječaja:
  • završen diplomski sveučilišni studij iz područja statistike, matematike ili biologije
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • napredno poznavanje rada na računalu i statističkih programa, posebice programskog paketa R 
Dodatni uvjeti natječaja: 
  • interes za znanost i istraživanje
  • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu 
Opis poslova: 
  • znanstveno-istraživački rad s glavnim naglaskom na analizu podataka 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj pod II. prilažu:
životopis, dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik ovjerene diplome, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci), uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te potvrdu o statusu nezaposlene osobe. Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/.
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, poslodavac pridržava pravo izvršiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Rok natječaja za prijavu za izbor u zvanja i na radna mjesta pod I., za rad na projekte pod II. i III.  je 30 dana od dana objave u službenom glasilu „Narodne novine“.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
  • pismena zamolba: ŠOLTANSKA 2, 21000 SPLIT