STRUČNI/A SURADNIK/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.3.2018.
19.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika („Narodne novine“, broj 83/14, 60/15, 70/15 - pročišćeni tekst, 62/17 i 77/17 - pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu sljedećeg radnog mjesta u Središnjem registru osiguranika:
SEKTOR OBVEZNIKA
Služba prihvata i obrade podataka 
- Stručni/a/ suradnik/ica, m/ž - 1 izvršitelj/ica (na određeno - privremeno povećanje opsega poslova) - koeficijent složenosti poslova 1,115
Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog smjera (VSS – društveni ili prirodni smjer),
- jedna (1) godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,
- samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s Internetom).
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome odnosno svjedodžbe, ovisno o radnom mjestu za koje se kandidat/kinja prijavljuje)
- dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-mail adresa).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), u protivnom kandidat/kinja se neće moći pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.
Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervju te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.
Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 19. ožujka 2018. godine  na adresu: Središnji registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom:
„Natječaj za popunu radnog mjesta“.
Natječaj će biti objavljen na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) te u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA
pismena zamolba: Gajeva 5, 10000 Zagreb