MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb - Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:
3. medicinska sestra
- 3 izvršitelja (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanja)
Uvjeti:
- SSS - medicinska sestra/medicinski tehničar
- položen stručni ispit, (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina)
- odobrenje za samostalan rad,
- poznavanje rada na računalu,
- 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina).
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti:
- zamolbu (vlastoručno potpisanu),
- životopis,
- preslik domovnice,
- preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
- preslik odobrenja za samostalan rad,
- potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu,
- dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja, koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu: Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto _____________________“. (navesti naziv radnog mjesta)
Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Zagreb- Zapad, u roku od  osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
pismena zamolba: Prilaz baruna Filipovića 11, 10000 Zagreb