SPREMAČICA M/Ž


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.1.2019.
21.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-149/19
Vinkovci, 09. siječnja 2019.
 
 
               Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/2017) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci  ravnatelj raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme
 
 
Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno  vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
1/7.   SPREMAČICA (m/ž) - 4 izvršitelja
       U v j e t  za radno mjesto - NSS, završena osnovna škola
 
 
 
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:
-životopis
-domovnicu
-diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi, a za radna mjesta pod rednim brojem 6. i 7.
  presliku svjedodžbe o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj
  stručnoj spremi
-potvrda o statusu kliničkog psihologa za radno mjesto pod rednim brojem 8.
-važeću osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti za radno mjesto pod red. brojem 8.
-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) za radna mjesta pod rednim brojem  3., 4., 5., 9., 10. i  11.
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
-potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za
 radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 8.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju iz čl. 102. Zakona dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i/ili pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni putem internet stranice Opće županijske bolnice Vinkovci o daljnjem postupku.
 
Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj - (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
                                                                                                                             Ravnatelj:
 
                                                                                                                Krunoslav Šporčić, dr. med.                                                                                
  
 

Poslodavac


OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
pismena zamolba: 32100 VINKOVCI, ZVONARSKA 57