STRUČNI SURADNIK / SURADNICA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE (STRUČNI SURADNIK – RADNO MJESTO I. VRSTE),


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

1 godinu
SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto 
Stručni suradnik za poslove unutarnje revizije (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zbog povećanog obima poslova 
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
  • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
  • najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u obavljanju financijsko – računovodstvenih poslova ili poslova unutarnje revizije,
  • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ili ga steći u roku od 1 (jedne) godine dana od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto,
  • znanje engleskog jezika,
  • znanje rada na računalu. 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
-      životopis,
-      neovjerenu presliku domovnice i osobne iskaznice,
-      ovjerenu presliku diplome,
-      dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda),
-      dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci u obavljanju financijsko – računovodstvenih poslova ili poslova unutarnje revizije
-      stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ili pisana izjava da će ga steći u roku od 1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto,
-      dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
-      dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde). 
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Osobe prijavljene na natječaj a koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti relevantne dokaze (https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Prijave se predaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom: «Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za poslove unutarnje revizije». 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT