SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT/REFERENTICA


Radno mjesto


NOVA BUKOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) a sukladno Planu prijma na  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica  za 2019. godinu,  KLASA:112-01/19-01/01 URBROJ:2189/09-02-19-1 od 08. siječnja 2019. godine  Općina Nova Bukovica objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica
 
 
Pozivaju se osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:
1. samostalni upravni referent  - 1 izvršitelja/ica
    Uvjeti:
VSS ekonomskog usmjerenja
poznavanje rada na računalu
 
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe do navršenih 30 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana koji nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
 
Uz Zamolbu kandidati i kandidatkinje dužni su priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- preslika osobne iskaznice
- diploma o završenom obrazovanju
- dokaz o radnom stažu(potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)
- uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) u izvorniku
- dokaz da je kandidat/kandidatkinja prijavljena više od 30 dana na Hrvatskom zavodu za  zapošljavanje (uvjerenje Zavoda)
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
 
Primanje osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u Općinu Nova Bukovica provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».  Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor  o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa  bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 
Popis prijavljenih kandidata Općina Nova Bukovica dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta. Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provesti će postupak selekcije kandidata s obzirom na ostvarene rezultate tijekom školovanja i održati intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto intervjua bit će objavljeni na Internet stranicama Općine Nova Bukovica najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.
 
Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Nova Bukovica na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu.
 
Izabrani polaznici nisu službenici Općine Nova Bukovica ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: OPĆINA NOVA BUKOVICA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
 
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa dostavlja se samo izabranim kandidatima.
Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr ) i web stranici Općine Nova Bukovica (www.novabukovica.hr ).
 

Poslodavac


OPĆINA NOVA BUKOVICA
pismena zamolba: TRG DR. F. TUĐMANA 1, 33518 NOVA BUKOVICA