SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


SOBLINEC
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Ivana Granđe, ravnateljica OŠ Ivana Granđe, raspisuje
NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, te
- posebni uvjeti propisani  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o radu OŠ Ivana Granđe: završena osnovna škola.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt – broj telefona/mobitela i e-adresa.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu, elektronički zapis, odnosno preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu: Osnovna škola Ivana Granđe, Soblinečka 68, Soblinec, 10360 Sesvete s naznakom „ZA NATJEČAJ“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana izbora.
NAPOMENA:
Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679. Osnovna škola Ivana Granđe jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE
  • osobni dolazak: SOBLINEČKA 68, 10360 SOBLINEC
  • pismena zamolba: Soblinečka 68, 10360 Soblinec