VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA - KOORDINATOR/ICA AKTIVNOSTI U PROJEKTU "KULTURNI CENTAR GRADA SKRADINA"


Radno mjesto


SKRADIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
1 godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
GRAD SKRADIN
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-03/19-01/2
URBROJ: 2182/03-04/1-19-3
Skradin, 10. siječnja 2019.g.
 
Na temelju članaka 28. i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18),   pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina, raspisuje
 
O G L A S
za prijam službenika/ce u Grad Skradin, Ured gradonačelnika,
na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova
 
Radno mjesto: Viši stručni suradnik – koordinator aktivnosti u projektu „Kulturni centar Grada Skradina“, (1 izvršitelj), radi provedbe i realizacije projekta „Kulturni centar Grada Skradina“, UP.04.2.1.04, Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“.
 
Opis poslova: Obavljanje poslova na provedbi i realizaciji projekta “Kulturni centar Grada Skradina“, UP.04.2.1.04, Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“: 50% radnog vremena u sklopu Elementa 1 (vođenje aktivnosti elementa 1, provođenje interne evaluacije, kontrolu provedbe planiranih stručnih edukacija, prikupljanje i vođenje dokumentacije, izradu izvještaja, pružanje usluge mentorstva i animiranja ciljane skupine) i 50% radnog vremena u sklopu Elementa 3 (pomaganje voditelju u vođenju aktivnosti Elementa 3, te koordiniranju rasporeda rada Kulturnog centra).
 
Služba se zasniva na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, odnosno 24 mjeseca. Služba može prestati i ranije, odnosno završetkom provedbe i realizacije projekta
 
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme. 
 
Uvjeti su:
Opći uvjeti za prijam u službu iz članka 12.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 86/08,61/11, 4/18), odnosno:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Za  prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. gore navedenog Zakona.
 
Posebni uvjeti za prijam u službu:
  - visoka stručna sprema/magistar ekonomske, pravne ili druge struke
  - najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme
  - znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  - poznavanje rada na računalu
  - vozački ispit B kategorije
  - položen državni stručni ispit.
 
Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit mogu se ravnopravno natjecati, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana od prijama u službu.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. navedenog Zakona.
 
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti  pri zapošljavanju kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
 
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
 
Uvjeti radnog mjesta:       
- puno radno vrijeme,
- pored rada u Uredu, obuhvaća i terenski rad,
- mogućnost korištenja vlastitog vozila 

Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca od dana prijama u službu.
 
Uz obvezno vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslik Diplome)
- Dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
(elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  Hrvatskog  Zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od  3 mjeseca na dan isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Oglas,
- Potvrdu poslodavca ili preslik drugog odgovarajućeg dokumenta (ugovor o radu, rješenje  o  rasporedu i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine
- Preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko je kandidat/kinja isti položio/la
- Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca na dan isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Oglas (izvornik)
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18)
- Preslik vozačke dozvole B kategorije

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati vlastoručno potpisanom prijavom na oglas pristaju da Grad Skradin, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa, te prijma u službu. Grad Skradin će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. 
 
Osoba koja nije podnijela  pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om  na oglas sukladno članku 21. Zakona  i njegova/njena prijava neće biti razmatrana, te će o tome biti dostavljena pisana obavijest.
 
Podnositelji/ce  nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
 
Na web-stranici: www.grad-skradin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervju, kao i ostale informacije o oglasnom postupku. Na web stranici Grada, te na Oglasnoj ploči Grada Skradina bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, intervjua te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijave na oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa  u  HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, Područna služba Šibenik. 
 
Prijave se upućuju na adresu: Grad  Skradin, 22222 Skradin, Trg Male Gospe br. 3, s naznakom „ZA OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME (VIŠI STRUČNI SURADNIK – KOORDINATOR AKTIVNOSTI) – NE OTVARAJ“
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


GRAD SKRADIN
pismena zamolba: Trg Male Gospe br. 3, Skradin