SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića RADOST, Zagreb, raspisuje
NATJEČAJ
ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG  MJESTA SPREMAČ/ICA, JEDAN (1) IZVRŠITELJ, NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju((NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem  vrtiću (NN 133/97).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti slijedeće dokumente u preslici:
a) životopis,
b) dokaz o stručnoj spremi,
c) domovnicu,
d) uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
e) elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Dječji vrtić RADOST, Ljubijska 79a, 10040  Zagreb, uz naznaku: „ Za natječaj-SPREMAČICA-ODREĐENO VRIJEME“.
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi deset (10) dana od dana objave natječaja, 11.01.2019. do 21.01.2019. godine.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokumentaciju kojom dokazuje svoj status i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
O rezultatima  provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.vrtic-radost.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ RADOST
pismena zamolba: Ljubijska 79a, 10040 Zagreb