STRUČNI/SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2019.
21.1.2019.
Terenski rad

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 04. siječnja 2019. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije raspisuje
 
N  A  T  J  E  Č  A  J 
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1.  stručni/sveučilišni prvostupnik sestrinstva, m/ž, 1 izvršitelj u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Križevcima, na neodređeno vrijeme,

Uvjeti za radno mjesto rbr. 1.  – škola za više medicinske sestre/tehničare ili stručni studij sestrinstva (stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva) ili preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva), položen stručni ispit (ako postoji obveza polaganja), 1 godina radnog iskustva ili manje prema posebnom propisu, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, vozački ispit «B» kategorije.
Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako ga kandidat posjeduje), preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-kao dokaz radnog iskustva, potvrdu ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu, preslik vozačke dozvole.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.)  dužan je priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu (sa svim dokazima u prilogu) i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Za kandidata koji dostavi prijavu sa traženim dokazima u kojima se nalaze osobni podaci smatra se da je dobrovoljno pristao da se njegovi podaci koriste i obrađuju radi provedbe ovog natječaja.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, razgovoru ili pisanoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za poslove radnog mjesta smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama". Natječaj će se objaviti i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Doma zdravlja.
Prijave se dostavljaju na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica, s naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja neće se razmatrati. Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima natječaja i izboru kandidata, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
                                                          

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica