VOZAČ/ICA SANITETSKOG VOZILA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

  • Kategorija B
  • Kategorija C

1 godinu
1. Vozača sanitetskog vozila (m/ž) - 1 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme na poslovima vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Čakovec, probni rad 30 dana.
Uvjeti za radno mjesto:
            - SSS u zanimanju vozač motornih vozila/VKV vozač,
            - položen vozački ispit B i C kategorije,
            - minimalno jedna godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vozača.Uz molbu za zapošljavanje prilaže se:
1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
2. preslik domovnice,
3. elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu izdan od strane HZMO-a (ne starije od mjesec dana),
4. preslik vozačke dozvole,
5. potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu na poslovima profesionalnog vozača (npr. ugovor o radu ili potvrda poslodavca,  kojom kandidat dokazuje da ima minimalno jednu godinu radnog iskustva na poslovima profesionalnog vozača),
6. kraći životopis.
 
Rok za podnošenje molbi je  8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
      Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu predočiti poslodavcu sve naprijed navedene dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.
Osobni podaci sadržani u dokumentaciji koju je potrebno priložiti, prikupljaju se u svrhu provođenja natječajne procedure i izbora kandidata za prijem u radni odnos, te podnošenjem molbe za prijavu na natječaj, kandidat daje Domu zdravlja Čakovec privolu za korištenje njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu.
Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti prethodno obaviješteni.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – zapošljavanje  ____(navesti naziv radnog mjesta)”.  
Odluka o izboru kandidata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Doma zdravlja Čakovec, u zakonskom roku  te se kandidati neće pojedinačno obavještavati pisanim putem.
            Dom zdravlja Čakovec pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.
 
                                                                       Dom zdravlja Čakovec
 

Poslodavac


Dom zdravlja Čakovec
pismena zamolba: DOM ZDRALJA ČAKOVEC,I.G.KOVAČIĆA 1E, s naznakom "z