VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR/VIŠA UPRAVNA INSPEKTORICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2019.
21.3.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • word
  • internet

4 godine
Temeljem članka 45. a u vezi s odredbama članka 50.b Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), vezano za Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/18 od 21. prosinca 2018. godine i Odluku o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja KLASA: 112-01/18-03/01; URBROJ: 2196-01-01/1-19-135 od 1. ožujka 2019. godine, Ured državne uprave  Vukovarsko-srijemskoj županiji raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

  
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
Radno mjesto: VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke,
- najmanje 4 godine radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- znanje rada na računalu (Word, Internet,e-mail).
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja o rasporedu na radno mjesto, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu obavljanih poslova i razdoblje u kojem je osoba obavljala navedene poslove),
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit. 

Tražena dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 32000 Vukovar, Županijska 11, s naznakom „Prijava na javni natječaj“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i  potpunu prijavu, te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnik Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravovremene i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju, neće se smatrati kandidatom/kinjom u natječajnom postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji (www.udu-vsz.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima bit će objavljeno na web stranici ovoga Ureda najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora (intervjua).
 
Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu), koju dostavlja predstojniku Ureda uz izvješće o provedenom postupku.
 
Izabrani kandidat /kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i web stranici Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji (www.udu-vsz.hr).
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predstojnik Ureda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Poslodavac


URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 11, VUKOVAR