UČITELJ/UČITELJICA GLAZBENE KULTURE


Radno mjesto


TOVARNIK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
14 sata tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA


OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

KLASA: 110-01/20-01/1


URBROJ: 2188-94-21-01-01

Tovarnik,12 .siječnja, 2021.godine
 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.i 98/19 ) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 i  75/20) , članaka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik,  suglasnosti Ureda državne uprave pri Vukovarsko-srijemskoj županiji, ravnateljica Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik , Ljiljana Bandić, dipl.uč. objavljuje natječaj sa sljedećim sadržajem:

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.            učitelja/ice glazbene kulture  na nepuno neodređeno radno vrijeme-7/14 sati u nastavi i ukupno tjedno radno vrijeme, radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta , uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca
 Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18  i 98/19.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 i 75/20 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- dokaz o državljanstvu,

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Sve isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka. Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnsono e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 ) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama o Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik   poveznice na isti : http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/dokumenti_skole

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/  i  na adresu : Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, Tovarnik: “za natječaj”.

 Procjena odnosno testiranje provodi se o poznavanju sljedećih propisa:

1.            Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.i 98/19),

2.            Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet učitelja glazbene kulture i međupredmetnih tema za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/19.)  

3.            Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)

4.            Statut Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik

5.            Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)

6.            Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava

7.            Kućni red Osnovne škole "Antun Gustav Matoš Tovarnik"

8.            Etički kodeks Osnovne škole " Antun Gustav Matoš Tovarnik "

9.            Pravilnik o radu Osnovne škole " Antun Gustav Matoš Tovarnik "

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za procjenu i vrednovanje su:

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju odnosno intervju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Urednom prijavom smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće razmatrati

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici

OSNOVNE ŠKOLE ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK : http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/

                                Ravnateljica škole :Ljiljana Bandić, dipl.uč.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK
pisana zamolba: Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovar