UČITELJ/ UČITELJICA GLAZBENE KULTURE


Radno mjesto


STARI JANKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
7 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.3.2019.
22.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA STARI JANKOVCI
Naselje R. Boškovića 1, Stari Jankovci
 
KLASA: 112-01/19-02/1
URBROJ: 2188-36-01-19-1
U Starim Jankovcima 14. ožujka 2019. godine
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Stari Jankovci, Stari Jankovci,  raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
1. Učitelj/ ica rusinskog jezika i kulture –  1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme
    - 14 sati tjedno
2. Učitelj/ica glazbene kulture (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) - 1 izvršitelj na
    neodređeno, nepuno radno vrijeme - 7 sati tjedno

3. Učitelj/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme - 25 sati tjedno
 
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Zakonu o radu
 
Uz vlastoručno potpisanu, pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO
5. dokaz o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). 
 
Natječaj je objavljen 14. ožujka 2019. godine, a rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike svih dokumenata. Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužne su dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju isto. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (˝Narodne novine˝ broj: 121/17) dužne su dostaviti dokaze u svrhu ostvarivanja ovoga prava sukladno članku 103. stavku 1.
Također, pogledati internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati svojom prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka za potrebe natječajnog postupka.
Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: Osnovna škola Stari Jankovci,
Naselje Ruđera Boškovića 1, 32241 Stari Jankovci, s naznakom  „za natječaj“.
Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na internetskoj stranici Škole.                                                                                                      
                                                                                                                         Ravnatelj:
 
                                                                                                Anđelko Lučić, prof.
                                                                                                                            
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STARI JANKOVCI
pismena zamolba: 32 241 STARI JANKOVCI, NASELJE RUĐERA BOŠKOVIĆA 1