SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA HEMATOLOGIJE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za izbor specijalizanata (m/ž)
5. hematologija – 1 izvršitelj
Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
     - akademski naziv doktora medicine, za specijalizacije od 1. do 26.
     - akademski naziv doktora dentalne medicine za specijalizaciju pod rednim brojem 27.
     -  akademski naziv magistra medicinske biokemije za specijalizaciju pod rednim brojem 28.
- odobrenje za samostalan rad

Pristupnici su uz molbu dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata: 
 1. životopis
 2. diploma fakulteta
 3. odobrenje za samostalan rad
 4. potvrda fakulteta o duljini trajanja studija i pisani dokaz o eventualnim razlozima produžetka studija
 5. potvrda fakulteta o općem prosjeku ocjena studija na dvije decimale
 6. prijepis položenih ispita na studiju
 7. potvrda o nagradama za vrijeme studija ( rektora ili dekana)
 8. pisani dokaz o poslijediplomskom doktorskom studiju ( doktorski studij: UPIS, UPIS 2. godine, UPIS 3. godine, DOKTOR ZNANOSTI)
 9. pisani dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti ( radovi objavljeni u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI – ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni „ in extenso“ (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali objavljeni radovi i objavljeni sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor)
 10. popis objavljenih radova u kojem radovi trebaju biti grupirani prema kategorijama Pravilnika i preslike radovaza radove  objavljene u  časopisima indeksiranim u  bazama  CC, SCI, SSCI – priložiti potvrdnicu Knjižnice Medicinskog  Fakulteta o  indeksiranosti ;                                             za sve objavljene radove priložiti presliku iz koje su jasno vidljivi podaci o publikaciji u kojoj su objavljeni. Ne prilagati dokaze da je rad publiciran više puta jer se takav rad boduje samo jednom.                                               
 11. potvrda poslodavca o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( u općoj /obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini uopće, općoj /obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini na otocima i/ilina području Republike Hrvatske čiji je indeks razvijenosti ispod 100 %) s podatkom o trajanju rada i mjestu rada
 12. ugovori o radu za rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
 13. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički ispis o radnom stažu iz koje je razvidno da je osiguranik radio na poslovima tražene stručne spreme kao i razdoblje obavljanja navedenog rada. 
Svi pristupnici obvezni su priložiti potvrdu o psihološkom testiranju, ne stariju od 30 dana, a za kirurške grane i potvrdu  (rezultate testiranja) manualne spretnosti s ocjenom ugovornog subjekta medicine rada, također ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama. 
Bodovanje i razgovor obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Ukoliko se ista osoba prijavljuje na više specijalizacija za svaku od njih dužna je priložiti cjelokupnu dokumentaciju, a nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ( NN 83/15). 
O terminima razgovora i objavljivanju liste rezultata svaki će pristupnik biti obaviješten putem elektroničke pošte, pa je na molbi neophodno navesti e-mail adresu. 
Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( NN 83/15) Odluka o izboru biti će objavljena  na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Split. 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Molbe kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u Prijemnu kancelariju, soba broj 1, Upravna zgrada Kliničkog bolničkog centra Split, Vjekoslava Spinčića 1, Split ili poštom na istu adresu. 
Nepotpune i nepravovremene molbe se neće razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije. 
KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja. 
Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.“


Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
 • pismena zamolba: Spinčićeva 1, 21000 Split