DOKTOR/ICA MEDICINE


Radno mjesto


KUČE, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu
Da

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 45. stavka 2. i članka 45.c stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč.tekst, 37/13, 38/13,  1/15, i 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), članka 26. stavak 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj: 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03-pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11-odluka USRH, 56/13 i 150/13) te uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Središnji ured KLASA: 119-02/18-04/869, URBROJ: 514-08-01-03-02-01/3-19-34 od 26. kolovoza 2019. godine Kaznionica u Turopolju raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
I. ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA
na službeničko radno mjesto doktor medicine - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
   diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij-medicinski fakultet
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-  odgovarajuće odobrenje (licenca) za samostalan rad
-  poznavanje rada na računalu  
-  položen državni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz odredbe članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Službenik/ica se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime  i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- preslik diplome
- dokaze o ukupnom radnom iskustvu:
a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja
b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove
- preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako kandidat/inja ima položen državni ispit
- preslik važeće licence za samostalan rad
- rješenje ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Prijave se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica  u Turopolju, p.p. 49, Braće Radića 105, Kuče, 10410 Velika Gorica.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu,  dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje upravitelj Kaznionice u Turopolju.
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se provodi u dvije faze nakon kojih slijedi razgovor Komisije s kandidatima/kinjama (intervju). Prva faza testiranja sastoji se iz provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja). Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na računalu.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/).
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, upravitelj Kaznionice u Turopolju obustavit će postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti  će biti obavješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarsva uprave https://uprava.gov.hr i Ministarstva pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web- stranici Ministarstva uprave.
Svi/e kandidati/kinje imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Poslodavac


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV- KAZNIONICA U TUROPOLJU
  • pismena zamolba: 10410 VELIKA GORICA, KUČE, BRAĆE RADIĆA 105