SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.9.2019.
21.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
Nije važno
Na temelju članka 21. Statuta ravnatelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

- liječnik specijalist hitne medicine (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci,  1 izvršitelj

Uvjeti:
- Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz tražene specijalnosti

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- presliku diplome o završenom Medicinskom fakultetu
- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu
- presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
- presliku odobrenja za samostalni rad
- dokaz o državljanstvu
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Bjelovarsko-bilogorska županija dodjeljuje subvencije ( troškovi podstanarstva, kamate na stambene kredite, troškovi stručnog usavršavanja i doškolovavanja ) liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorska županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Više o detaljima javnog poziva o dodjeli subvencija  http://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/P30

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih  propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u  druge se svrhe neće koristiti.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.
Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Opća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8, s naznakom "Za natječaj" i nazivom radnog mjesta.

Poslodavac


OPĆA BOLNICA BJELOVAR
  • pismena zamolba: Antuna Mihanovića 8, Bjelovar