12. SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
8
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
ZAGREB, Kišpatićeva 12
dana 8. studenog 2019. godine raspisuje
N A T J E Č A J
Za prijam djelatnika u radni odnos za radna mjesta:
12. SPREMAČICA - u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – 8 izvršitelja
Uvjeti:
- završena osmogodišnja škola.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
 • životopis, preslike: završne svjedodžbe osnovne škole.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radnika, uz uvjet
probnog rada u trajanju od 30 dana.
Prijave na natječaj dostavljaju se pisanim putem na adresu:
Klinički bolnički centar Zagreb,
Zagreb, Kišpatićeva 12
„za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.
Molimo kandidate da na molbi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu sa pripadajućom dokumentacijom.
Pozivi na razgovore objaviti će se internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.
Obavijesti o rezultatima natječaja objaviti će se na internetskoj stranici KBC- a Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/,  te na oglasnoj ploči KBC-a Zagreb u sjedištu Ustanove.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
  • pismena zamolba: KIŠPATIĆEVA 12, 10000 ZAGREB