MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
20.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT
Nije važno
Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje sljedeći
 
NATJEČAJ ZA PRIJEMRADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME
RADI ZAMJENE PRIVREMENO ODSUTNIH RADNIKA
           
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana raspisuje natječaj za prijam
 
4 ( četiri ) medicinske sestre/medicinska tehničara
 
Uvjeti:
- zdravstveni radnik, SSS, srednja medicinska škola općeg smjera
- važeće odobrenje za samostalan rad
 
Kandidati su dužni uz pisanu zamolbu dostaviti:
 
1. životopis
2. preslik svjedodžbe
3. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu izuzev kandidata koji su završili petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
4. preslik odobrenja za samostalan rad
5. potvrda HZMO-a o radnom stažu ne starija od dana objave natječaja
6. uvjerenje o nekažnjavanju
7. preslik osobne iskaznice
8. preslik domovnice
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama” i to pisanim putem na adresu Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Županijska 35, 32000 Vukovar, s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za radno mjesto _____________________________“.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/2017) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javno ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, obaviti razgovor i provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.
Sve obavijesti, pozivi na razgovore i testiranje, kao i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. 
 

Poslodavac


Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 35, 32000 VUKOVAR