MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
20.7.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „BUKOVAC“ raspisuje
Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
MEDICNSKA SESTRA
- 1 izvršitelja/ica u radni odnos na određeno vrijeme (puno radno vrijeme) - zamjena za radnicu na  bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu
UVJETI za radno mjesto medicinske sestre su:
Završen preddiplomski sveučilisni studij ili stručni studij  sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom  sveučilišni prvostupnik sestrinstva ili stručni studij sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva, sveučilišni diplomski stručni studij sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom diplomirana medicinska sestra/diplomirani medicinski tehničar,  odnosno odgovarajući studij  kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika):
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- odobrenje za samostalan rad Hrvatske Komore medicinskih sestara
- potvrda / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od mjesec dana
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od mjesec dana.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. Navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtiĆ „BUKOVAC“, Trnac 67, Zagreb - uz obaveznu naznaku „Za natječaj - MEDICNSKA SESTRA “.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „BUKOVAC“ dana 12.07.2019. i  traje do 20. 7. 2019.
Obavijest izabranom kandidatu,  te mjestu i vremenu preuzimanja dokumentacije dostavljene uz prijavu, objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave natječaja.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC
  • pismena zamolba: Trnac 67, 10000 Zagreb