MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR


Radno mjesto


BELIŠĆE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
12.7.2019.
19.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Traži se:
medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočne djelatnice, u djelatnost oftamologije u Belišću 
 
Uvjeti: medicinska škola za zanimanje medicinske sestre/tehničara, položen stručni ispit (osim u slučaju završene srednje škole u trajanju od 5 godina), odobrenje za samostalan rad
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola
Uz prijavu obvezno priložiti:
                                          1. Životopis
                                          2. presliku svjedodžbe i domovnice
                                          3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako su ga morali polagati)
                                           4. presliku odobrenja za samostalni rad / licenca
                                          5. potvrdu HZMO-a o radnom stažu koja nije starija od objave natječajna
 
Natječaj će se objaviti na web-stranici Doma zdravlja Valpovo www.dom-zdravlja-valpovo.hr te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja  u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Valpovo kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu u uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Doma zdravlja Valpovo.
Dom zdravlja Valpovo zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka, kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice www.dom-zdravlja-valpovo.hr
Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31 550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV uz naznaku "Natječaj".
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Valpovo zadržava pravo poništiti natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od zaključivanja natječaja.
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VALPOVO
  • pismena zamolba: Kralja P.Krešimira IV 4,Valpovo