SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (klasa: 640-02/19-04/00094; urbroj: 533-03-19-0002) od 13. srpnja 2019. godine te odluke ravnateljice Instituta za etnologiju i folkloristiku od 31. srpnja 2019. godine (Urbroj: 6-01-01/04-19-01), Institut za etnologiju i folkloristiku objavljuje
NATJEČAJ
za upražnjeno sistematizirano radno mjesto
radno mjesto namještenik III. vrste - spremačica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od dva mjeseca
Opis poslova: pomoćni poslovi, čišćenje i održavanje institutskog prostora i ostali pomoćni poslovi po nalogu ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i voditelja odsjeka Instituta.
Uvjeti: SSS, radno iskustvo nije potrebno.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaze o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe odnosno dokaz o stečenoj SSS)
- dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) ukoliko kandidat ima radno iskustvo
- dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci (preslika ili elektronički zapis).
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Instituta za etnologiju i folkloristiku.
Prijave s dokazima podnose se na adresu: Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, 10000 Zagreb (uz naznaku: „Prijava na natječaj“).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.
Mole se kandidati da uz prijavu navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor. Poslodavac će koristiti i dalje obrađivati osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podatci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Poslodavac


INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU
  • pismena zamolba: Šubićeva 42, 10000 Zagreb