SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.8.2019.
21.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13), članka 38. stavak 1. točka 2. Statuta Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno – Giardino d´ infanzia „Neven“ Rovinj- Rovigno KLASA: 012-03/19-01/1 , URBROJ: 2171-19-06-19-6 od 02. srpnja 2019. godine, te Odluke Upravnog vijeća od 7. kolovoza 2019. godine, Dječjeg vrtića Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d´infanzia Rovinj – Rovigno, Upravno vijeće raspisuje          
                                                                    N A T J E Č A J
                                                za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu


Radno mjesto: SPREMAČ/ICA
 1   izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – novootvoreni poslovi

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uvjeti:  kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13) te članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće priloge:
- životopis
- dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
- dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima   evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, ne stariji od  dana raspisivanja natječaja
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno određenim člankom  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13 ):
a)  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za
     djela iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne
     starije od  dana raspisivanja natječaja
 b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak   
     za djela iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
     ne starije od dana raspisivanja natječaja
c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu  
     izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
     ne stariju od dana raspisivanja natječaja

-  dokaz o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je priložiti prije sklapanja  ugovora o radu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Sve tražene dokumente i dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike istih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se prijava kandidata koja je pristigla unutar roka natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i dokaze. Neuredne, donosno nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je od 13. kolovoza 2019. do 21. kolovoza 2019. godine.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:  Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d' infanzia Neven Rovinj-Rovigno, 52210 Rovinj, Fontera 31, s naznakom “prijava na natječaj za spremača/icu”.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke putem pisanim putem.


U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Neven Rovinj-Rovigno da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči . Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima vrtića.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke kandidat može vidjeti na web stranici DV Neven Rovinj-Rovigno: www.dv-neven.hr .

  
                                                                                                               UPRAVNO VIJEĆE
                                                                                                           DV Neven Rovinj-Rovigno   

 

Poslodavac


'PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ I JASLICE 'NEVEN' E ROVINJ- - INSTITUZIONE PRESCOLARE GIARDINO E NIDO D'INFANZIA'NEVEN' ROVINJ
  • pismena zamolba: FONTERA 31,52210 ROVINJ