ČISTAČ/ČISTAČICA


Radno mjesto


NUŠTAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
KLASA: 035-01/19-01/201
URBROJ: 2188-18-19-04
Nuštar, 09. kolovoz 2019.g
 
Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017)  i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi  (NN 61/2018)  raspisuje
N A T J E Č A J
Za popunjavanje radnog mjesta:
 1. Čistačica (m/ž):
  - rad na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
  Uvjeti: 
  - završena osnovna škola
  - radno iskustvo nije potrebno
  - da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi
  Uz prijavu potrebno je priložiti:
  - životopis
  - dokaz o hrvatskom državljanstvu
  - rodni list
  - svjedodžba o završenoj stručnoj spremi
  - potvrda HZMO o radnom stražu
  - uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji
  od 30 dana)
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjetima, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom, preporučeno, na:  Dom za odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1 a, 32221 Nuštar, s naznakom „Za natječaj za čistačicu“,  u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će  pozvani na provjeru sposobnosti i vještina, putem testiranja i razgovora (intervjua) komisije s kandidatima. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja (poziv na testiranje ) objavit će se najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Doma: ( http://www.dom-nustar.hr )
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni  putem web stranice Doma.
Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.
 
                                                                                                Dom za odrasle osobe Nuštar
                                                                                                            Ravnateljica:
                                                                                               Zdenka Raguž, magistra soc. rada
 

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR
 • pismena zamolba: 32221 NUŠTAR V.LISINSKOG 1A