ČISTAČ/ČISTAČICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Opis poslova: održavanje čistoće i urednosti svih prostorija u zgradi suda te prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održavanje čistoće i urednosti hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/19-04/1000146 Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02, Općinski sud u Rijeci, raspisuje
 
 
O G L A S
za radno mjesto IV. vrste, namještenik – čistačica
1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme
u Općinskom sudu u Rijeci
 
 
UVJETI:
- NSS - niža stručna sprema / osnovna škola;
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- probni rad 2 mjeseca

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom  se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- svjedodžba o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.
 
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.
 
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane oglasom.
 
Sa kandidatima prijavljenim na oglas provesti će se strukturirani razgovor.
                                                        
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja na adresu: OPĆINSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka (za oglas – čistačica – Općinski sud u Rijeci).
 
 

 

Poslodavac


OPĆINSKI SUD
  • pismena zamolba: Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka