TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE


Radno mjesto


KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
17.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ,152/14,7/17 i 68/18 )  ravnateljica Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Korenica, raspisuje:
NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto
1. tajnik/ca škole                          
 • 1 izvršitelj/ ica na  određeno vrijeme                  
 • nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno  
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • presliku rodnog lista
 • presliku domovnice                                             
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj  spremi                                              
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)    
 • elektronički zapis o radno – pravnom statusu u izvorniku                                                 Uvjeti:
 • a) sveučilišni diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba gore navedenih struka;
 • b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17 i 68/18 ) 
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno od 10.listopada 2018. godine do 17.listopada  2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, RIJEČKA 2, 53230 KORENICA, s naznakom „za natječaj – tajnik“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KORENICA
pismena zamolba: Riječka 2, 53230 Korenica