LOGOPED/LOGOPEDINJA


Radno mjesto


STUDENCI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
15.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
opis poslova:poslovi logopeda - pripravnikNATJEČAJ
za zapošljavanje stručnog suradnika
Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila - LOGOPED
 - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci odnosno do okončanja provedbe mjere
Uvjeti:
- prema odredbama čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 6/18)
- prema odredbama čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 6/18),  kandidati za čiji prijem postoje zapreke, ne mogu biti primljeni na rad.
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja
- dokaze da na navedenom pripravničkom mjestu stručnog suradnika nemaju ranije stečenogiskustva (potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba i/ili potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni ili istražni postupak (ne starije od 30 dana)
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, za kandidata koji je zadovoljio u postupku, izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima  njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su,uz prijavu na javni poziv,dostaviti dokaze iz čl.103.st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.
Natječaj će biti otvoren do 15. studenoga 2018. godine.
 
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
 
Osnovna škola Studenci,Put škole 15,21265 Studenci
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STUDENCI
pismena zamolba: O.Š.STUDENCI ,Put škole 15,21265 Studenci