SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18), Osnovna škola Mejaši-Split,  raspisuje  
NATJEČAJ
za radnomjesto
  1.  SPREMAČICA m/ž 1 izvršitelj ,na određeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati rada tjedno                                                                
Uvjeti:
Završena osnovna škola prema općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno
Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbenim propisima.
 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:  životopis, dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice), preslik dokaza o razini i vrsti obrazovanja  i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi, u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci)

   Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste odnose se na jednak način na osobe ženskog i muškog spola.
  Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno  prijaviti osobe oba spola. 
  Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom     
  prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri  ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja. 
           Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o   
           profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz
           prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom   
           statusu osobe s invaliditetom. 
           Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti
           vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96,
           82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
            priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način   
           prestao radni odnos.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na
natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.
stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su
objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Preuzmite zakonu obliku e-knjige
Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da OŠ Mejaši iz Splita može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječajaza zapošljavanje
 Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja odnosno pravo prednosti pri zapošljavanju.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 
Dokumentaciju poslati na adresu Škole: Osnovna škola Mejaši, Mejaši 20, 21 000 Split s naznakom „za natječaj“ .
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja . Natječaj je objavljen08.11.2018. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanjei mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i vrijedi do 16.11.2018.                                                                                                           

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI
pismena zamolba: MEJAŠI 20, 21000 SPLIT