POMOĆNI KNJIŽNIČAR/KA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.6.2019.
19.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA POMOĆNOG KNJIŽNIČARA
Nije važno
             N A T J E Č A J

za prijam radnika/ce na radno mjesto
 
Pomoćni knjižničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine, zamjena (rad na 8 sati/40 sati tjedno)
 
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- SSS – četverogodišnja srednja škola
- položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara
 
Na natječaj se mogu  ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Prijavama je potrebno priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- domovnica
- dokaz o završenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe)
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)Ukoliko bude izabrana osoba koja nema položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara obvezna je stručni ispit položiti nakon 6 mjeseci.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.
 
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo  prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dostavljena natječajna dokumentacija koristi se isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali privolu, ako budu izabrani da se njihovi podaci objave na mrežnoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica.
Ravnateljica će odlučiti o izboru kandidata nakon provedenog testiranja i intervjua.
Pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % (5 bodova) iz pismenog dijela provjere znanja pristupit će razgovoru (intervju)  s ravnateljicom.  
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova, podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području testiranja za radno mjesto pomoćnog knjižničara bit će objavljeni na web stranici Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA, Trg bana Josipa Jelačića 5, 33000 VIROVITICA, s naznakom "natječaj za pomoćnog knjižničara"
 
Natječaj se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitice (www.knjiznicavirovitica.hr)
 
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIROVITICA
  • pismena zamolba: Trg bana J.Jelačića 5, 33000 Virovitica