VIŠI INFORMATIČKI REFERENT/VIŠA INFORMATIČKA REFERENTICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.1.2019.
21.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-149/19
Vinkovci, 09. siječnja 2019.
 
 
               Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/2017) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci  ravnatelj raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme
 
 
Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno  vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
1/2.    VIŠI INFORMATIČKI REFERENT (m/ž) - 1 izvršitelj
       U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni
       studij informatičkog  ili drugog odgovarajućeg  usmjerenja, radno iskustvo jedna godina
 
Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne radnike.
 
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:
-životopis
-domovnicu
-diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi, a za radna mjesta pod rednim brojem 6. i 7.
  presliku svjedodžbe o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj
  stručnoj spremi
-potvrda o statusu kliničkog psihologa za radno mjesto pod rednim brojem 8.
-važeću osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti za radno mjesto pod red. brojem 8.
-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) za radna mjesta pod rednim brojem  3., 4., 5., 9., 10. i  11.
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
-potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za
 radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 8.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju iz čl. 102. Zakona dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i/ili pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni putem internet stranice Opće županijske bolnice Vinkovci o daljnjem postupku.
 
Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj - (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
                                                                                                                             Ravnatelj:
 
                                                                                                                Krunoslav Šporčić, dr. med.                                                                                
  
 

Poslodavac


OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, ZVONARSKA 57