ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Odgojiteljski studij
 • predškolski odgoj

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE
1 godinu

Opis poslova: Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi.

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
         Trg braće Radić 4
               47280 Ozalj
 
            Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. rujna 2019. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/ž)
 
 • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
             
  Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske
             djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu
             s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički
             studij za odgojitelja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN
             10/97, 107/07, 94/13)
  Kandidati uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:
 • Kratak životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku rodnog lista
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
 • Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  ( NN 10/97, 107/07, 94/13)
   
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo,  uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i   rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima kojih su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.
 
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončić Ozalj, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg braće Radić 4
47 280 Ozalj
s naznakom „Za natječaj – odgojitelj - određeno“
 
                                                                                               
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Vrtića i Grada Ozlja i na oglasnoj ploči Vrtića dana 7. studenoga 2019. godine.             
 

Poslodavac


Dječji vrtić Zvončić Ozalj
 • pismena zamolba: Trg braće Radić 4, 47280 Ozalj