ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
8.11.2019.
16.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Temeljem članka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, objavljuje
 
NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto
 
ODGOJITELJ /ICA
– na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice
 
Uvjeti za rado mjesto su:
 • prema članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 • članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13)
Uz prijavu treba priložiti:
 • Životopis;
 • Presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • Elektronički zapis od HZMO
 • Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl,. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Presliku domovnice.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko  testiranje  te intervju. Obavijest o terminu psihologijskog testiranja i intervjua bit će objavljena na web stranici: www.tratincica.hr. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.
III. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08).
IV. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, Trg podravskih heroja 7, s naznakom: "Natječaj za odgojitelja„
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
 • pismena zamolba: Trg podravskih heroja 7, 48000 Koprivnica