UČITELJ/ICA HARFE


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
3 sata tjedno
Nema smještaja
Djelomično
15.10.2020.
23.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Osnovna glazbena škola sv. Benedikta, Zadar raspisuje:NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


UČITELJ/ICA HARFE
/jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno, od čega 3 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada/


Uvjeti: - opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno aktualnom Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru.
- Posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 107. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi.
Procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj izvršit će Povjerenstvo imenovano Odlukom ravnatelja Škole.

Prijava mora sadržavati:
- vlastoručno potpisanu zamolbu
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o državljanstvu,
- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
Sve navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici.
Urednom prijavom smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je podnesena u roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole sv. Benedikta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna glazbena škola sv. Benedikta, Madijevaca 10, 23000 Zadar, s naznakom „za natječaj“.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 , Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi sv. Benedikta da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Natječaj je objavljen 15. listopada 2020. g. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 23. listopada 2020. g.

 Poslodavac


Osnovna glazbena škola SV. BENEDIKTA
  • pismena zamolba: Madijevaca 10, 23000 Zadar