SUDSKI/A SAVJETNIK/CA


Radno mjesto


ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
20.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; pravosudni ispit
Kategorija B
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/100064, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 14. lipnja 2019., Općinski sud u Zlataru raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto I. vrste:
 
– sudski savjetnik – 1 (jedan) izvršitelj/ica.
 
Stručni uvjeti:
 
– završen diplomski sveučilišni studij prava,
 
– položen pravosudni ispit.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obvezna dokumentacija):
 
– životopis
 
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 
– preslika diplome,
 
– preslika uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
 
– preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti  izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Zlataru, Trg slobode 14A, Zlatar, Ured predsjednika, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – sudski savjetnik «.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosi na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog suda u Zlataru.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Zlataru: http://sudovi.pravosudje.hr/oszl  istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Općinskog suda u Zlataru http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/.
 

Predsjednik Općinskog suda u Zlataru obustaviti će postupak javnog natječaja u slučaju kada se u roku određenom natječajem, nije prijavio niti jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored, ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Općinskog suda u Zlataru http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/.

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.Poslodavac


OPĆINSKI SUD U ZLATARU
  • pismena zamolba: TRG SLOBODE 14/A, 49250 ZLATAR