DIPLOMIRANI INŽENJER/DIPLOMIRANA INŽENJERKA MEDICINSKE BIOKEMIJE ILI SPECIJALIST/SPECIJALISTICA MEDICINSKE BIOKEMIJE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Obiteljski stan
U cijelosti
12.3.2019.
26.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

3 godine
Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedeći

                                                     NATJEČAJ  ZA PRIJEM RADNIKA
                                           NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO
      
1. Dipl.ing.medicinske biokemije ili spec. medicinske biokemije m/ž 


Uvjeti:  
-  VSS, Medicinsko-biokemijski fakultet ili specijalist medicinske biokemije
-  odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
-  položen stručni ispit
-  rad na kompjuteru
-  radno iskustvo u struci: 3 godine                                                    
-  probni rad tri mjeseca
-  ima mogućnost stambenog zbrinjavanja
 
Uz pisanu zamolbu, koju je potrebno vlastoručno potpisati, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta :
-  životopis
-  presliku diplome,
-  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-  presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore
-  presliku domovnice,
-  potvrdu o stažu iz HZMO ne starije od dana objave ovog oglasa
-  presliku osobne iskaznice
-  uvjerenje od nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od jedan mjesec
 
Preslika tražene dokumentacije ne mora biti ovjerena, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originale dokumenata.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Nepotpune, nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu i donošenja rješenja o rasporedu.
 
Natječaj ostaje otvoren od 12.03.2019. do 26.03.2019.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se na adresu: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, SAJMIŠTE 1., s naznakom „natječaj za dipl.ing.med.biokem. ili spec.med.biokem.“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama Doma zdravlja Vukovar.
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
pismena zamolba: SAJMIŠTE 1, VUKOVAR