ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


KAŠTEL STARI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13)  i čl. 56. Statuta  DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV  „Kaštela“ na  4. sjednici održanoj   9. 10.  2018 . donijelo je odluku o raspisivanju:
 
NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO:
ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE
 • Mjesto rada:  Grad Kaštela , Splitsko-dalmatinska Županija
 • Broj traženih radnika:2
 • Vrsta zaposlenja: Na određeno ( program predškole – do 31. 5. 2019. )
 • Radno vrijeme: ½  radnog  vremena  -  20 sati tjedno
 • Smještaj: Nema  smještaja
 • Naknada za prijevoz: U cijelosti
 • Rok za prijavu: 11. 10. 2018. do 19. 10. 2018.
  Razina obrazovanja:   VŠS
  Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/3) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
  Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
 • < >Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci ,izvornik
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25. st. 2)
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25. st. 4)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo , te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
   
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju , uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavnju traženih uvjete, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu
 • Na natječaj se mogu javiti osobe obaspola.
 • Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.
  Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u utvrđenom roku Upravnom vijeću Vrtića na adresu:  DV „Kaštela“  Kaštel Stari , Ulica Birnja 13
   s naznakom „Natječaj za odgojitelja  – ne otvaraj“
  Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.
  Podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje , te privolu da se njegovo ime i prezime objavi na mrežnim stranicama vrtića  i  da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj .


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'
pismena zamolba: DV "Kaštela" Kaštel Stari , ulica Birnja 13