NASTAVNIKA U NASTAVNO ZVANJE I NA ODGOVARAJUĆE RADNO MJESTO LEKTORA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA FILOLOGIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
2.11.2018.
2.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
raspisuje 
 NATJEČAJ
za izbor
1. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto lektora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane romanistika, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika, na Odsjeku za talijanski jezik i književnost
 Pristupnici trebaju priložiti: potpisanu prijavu, životopis, presliku dokaza o državljanstvu, presliku odgovarajuće diplome iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova relevantnih za izbor te separate radova.
Na Natječaju mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici oba spola.
Sva dokumentacija pristupnika, osim radova, predaje se u dva primjerka. Životopis, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (CD u 1 primjerku).
Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, a strani državljani trebaju dostaviti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.
Prijava na natječaj s dokumentacijom dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici  https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na naknadnu dopunu prijave. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET
pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT