STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG(M/Ž)


Radno mjesto


KLIS, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik

 

Osnovna škola Petra Kružića Klis, 21231 Klis, Put svetog Ante 30
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto u sklopu mjere 6.1. „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

1. Stručni suradnik-psiholog (m/ž)  –  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, na vrijeme od 12 mjeseci, pripravnik/ica

Poveznica:http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo/

UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
Posebni uvjet  za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi na radnom mjestu stručnog suradnika je završen diplomski studij odgovarajuće vrste i stečene pedagoške kompetencije (članak 105. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.).

Vrsta stručne spreme propisana je Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, broj 47/96. i 56/01.).

Mjeru može koristiti nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za traženo radno mjesto (zamolba, životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci, presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanju iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih) je 8 dana od objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine, broj 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.  

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Petra Kružića Klis kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Osnovne škole Petra Kružića Klis.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Petra Kružića Klis, Put sv. Ante 30, 21231 Klis, s naznakom „Za natječaj-psiholog-pripravnik“. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.        


 Ravnatelj:
              Neven Tešija, prof.

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS
pismena zamolba: PUT SV ANTE 30, KLIS