POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
25 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
6.11.2018.
13.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ,90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14. i 68/18.) i sukladno uvjetima projekta“ Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima – faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru  Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., ravnateljica Osnovne škole Siniše Glavaševića  u Vukovaru, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova
pomoćnika u nastavi
 
1. Pomoćnik u nastavi …………. 1 izvršitelj-ica
- na određeno, nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno.

 
OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA:
 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Pisma preporuke

POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA:
 1. Minimalno srednjoškolsko obrazovanje- prednost: iskustvo rada s učenicima s teškoćama u razvoju u obrazovnim ustanovama u šk. god. 2017./2018.;
 2. Prednost : Završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati;
 3. Protiv osobe nije pokrenut postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
 4. Poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma (učenica kojoj je potreb-an-na  pomoćni-k-ca  polazi nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po modelu A).

Uz  pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
 1. Životopis ( vlastoručno potpisan, s navedenim podatcima o volontiranju ili radu s djecom – naziv institucije/udruge,tvrtke gdje je ostvareno volontiranje ili rad, iskustvo u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. Dokaz o državljanstvu ( presliku važeće osobne iskaznice ili presliku Domovnice),
 3. Dokaz o prebivalištu ( preslika osobne iskaznice )
 4. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 5. Uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( preslika, ne starije od 3 mjeseca).

U prijavi kandidati obvezno trebaju navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu ( e-mail).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17.), treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.        
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825
 
Prijave s potrebnim dokumentima  dostaviti na adresu Škole:
 
                                   OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA
                                          32010 VUKOVAR  Dr. Ante Starčevića 5
                                                                   P.P. 43
 
  s naznakom: "NE OTVARAJ -  PRIJAVA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA   POMOĆNIKA U NASTAVI"

 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana  od dana objave na mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči Škole, te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  u Vukovaru.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA VUKOVAR
pismena zamolba: DR. ANTE STARČEVIĆA 5, VUKOVAR