TAJNIK / TAJNICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) 
OBRTNIČKA ŠKOLA
NODILOVA 3
SPLIT
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto 
 1. Tajnik/ica - 1 izvršitelj/ica na puno neodređeno vrijeme 
  Za radno mjesto tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica na puno neodređeno vrijeme kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
  Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste odnose se na jednak način na osobe ženskog i muškog spola. 
  Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. 
  Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju i  dokaze propisane zakonom o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN nr. 121/17) uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Preuzmite zakonu obliku e-knjige
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja), elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te dokaze o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva. Prijava na natječaj s cjelokupnom dokumentacijom dostavlja se s naznakom „Za natječaj“ putem zemaljske pošte na adresu škole: Obrtnička škola Split, Nodilova 3, 21000 Split, Hrvatska. 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat će predočiti izvornike isprava. Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Obrtnička škola iz Splita može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18). Osobni podatci kandidata će se sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) izlučiti i uništiti za pet (5) godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“. 
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.  Obavijest o odluci o izboru kandidata će biti objavljena u zakonskom roku na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Obrtničke škole, Split, te se time svi kandidati natječaja smatraju obaviješteni o rezultatima natječaja.

Poslodavac


OBRTNIČKA ŠKOLA
pismena zamolba: NODILOVA 3, 21000 SPLIT