ADMINISTRATIVNI REFERENT- SUDSKI ZAPISNIČAR (M/Ž)


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2019.
19.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
                                    

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Županijski sud u Zadru

 

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto

 

I SUDSKA PISARNICA
 

 1. Administrativni referent sudski zapisničar – 1 polaznik/ca
   
  Uvjeti:
  - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke, grafičke škole ili druge škole sukladno  članku 4.Pravilnika  o sudskim  službenicima  i namještenicima
   
  Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
   
  Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete popisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima odnosno da:
a)   je prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b)  ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c)  nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakon o državnim službenicima;
d)  ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.
 
Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine", broj 57/2012, 120/2012, 16/2017 i 118/2018) i to da je nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) kao nezaposlena vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po osnovi tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te se korištenjem mjere aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 
U prijavi na javni poziv navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, te e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu obavezno je dostaviti slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 1.  životopis   
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj/ica vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.
   
  Isprave se prilažu o neovjerenom presliku, osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid orginalne dokumente.
   
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
   
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
   
  Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na testiranje i razgovor.
   
  O terminima i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni/e putem e-maila i telefona.
   
  Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju i razgovoru (intervjuu) smatrati će se da je povukao/la prijavu.
   
  Odluku o izboru kandidata/kinje donosi predsjednik suda.
   

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama putem e-maila.

 

S izabranim kandidatima/kinjama zaključiti će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih stana.

 

Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koji osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

Po obavljenom stručnom osposobljavanju kandidati/kinje imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita pri Ministarstvu uprave.

 

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva na web stanici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Županijskog suda u Zadru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Zadru, Plemića Borelli 9, 23 000 Zadar, s naznakom: "Za javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Županijskom sudu u Zadru."

 

 Poslodavac


ŽUPANIJSKI SUD
 • pismena zamolba: BORELLI 9