PSIHOLOG / PSIHOLOGINJA


Radno mjesto


JELSA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
13.9.2018.
21.9.2018.
Terenski rad

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT
Kategorija B
1 godinu
Dječji vrtić Jelsa
Jelsa 194,21 465 Jelsa

 
 
 Temeljem čl.49.Statuta Dječjeg vrtića Jelsa  i  članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07,94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jelsa“ na 11.sjednici održanoj dana  23.kolovoza,2018.godine,raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
 
 
 1. PSIHOLOG/INJA – jedan/na izvršitelj/ica na neodređeno vrijemes nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno )
   
   
      
  UVJETI:
   
  - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću(133/97)
  -jedna godina radnog iskustva
   
  Probni rad u trajanju 3 mjeseca.
   
  Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:
  1.životopis
  2.dokaz o stručnoj spremi u izvorniku ili preslici
  3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  4.dokaz o hrvatskom državljanstvu
  5.dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( ne starije od 6 mjeseci)
  a)uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  b)uvjerenje nadležnog  prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi  prekršajni postupak
  6. elektronički zapis o radnopravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
   
   
   
  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom  u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja  na sljedeću adresu:,     Dječji vrtić Jelsa ,
                                                                                                       Jelsa 194,
                                                                                                       21 465 Jelsa.  
   
   
                                  .
  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
  Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
   
  NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića    Jelsa  dana  13.09.2018. godine.                     
   


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ JELSA
pismena zamolba: DJEČJI VRTIĆ JELSA, Jelsa194, 21465 Jelsa