NASTAVNIKA / NASTAVNICA U NASTAVNO ZVANJE PROFESOR VISOKE ŠKOLE U TRAJNOM ZVANJU I NA ODGOVARAJUĆE RADNO MJESTO, U ZNANSTVENOM PODRUČJU TEHNIČKIH ZNA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
24.10.2018.
23.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  
N A T J E Č A J
Raspisuje se Natječaj
I  za izbore u zvanja: 
2. jednog nastavnika unastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje temeljne tehničke znanosti, za granu tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
Točke 1 i 2.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).
Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku), domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave s prilozima podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj te se neće obavještavati o rezultatima natječaja.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
pismena zamolba: KOPILICA 5/II, 21000 SPLIT