UČITELJ / UČITELJICA POVIJESTI


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
8 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, „Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) ravnateljica OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA BOBETKO“ SISAK,
 r a s p i s u j e 
N A T J E Č A J
za radna mjesta
UČITELJ/ICA POVIJESTI– 1 IZVRŠITELJ, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno nepuno radno vrijeme 

Probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

UVJETI: Kandidat treba ispunjavati opće i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105.-107.)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. do 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poziva se da uz prijavu na natječaj dostavi dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koje je kandidat dužan priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, kandidat može pronaći na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
  • životopis
  • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
  • presliku domovnice
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom, ne starije od 6 mjeseci - izvornik
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. 68/18).
Prijave s dokazima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA BOBETKO“ SISAK. 
 Prijava kandidata mora biti vlastoručno potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.
Prijave  s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se isključivo poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA BOBETKO“ Sisak, Marijana Cvetkovića 24, 44010 Sisak, s naznakom „za natječaj – radno mjesto s naznakom radnog mjesta.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA BOBETKO' SISAK
pismena zamolba: MARIJANA CVETKOVIĆA 24, 44000 SISAK