UČITELJ / UČITELJICA INFORMATIKE


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
26 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
17.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
NATJEČAJ
 
Na temelju Čl. 59. Zakona o radu i Čl. 107. st. 2 Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12. 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.) Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak, Ulica kralja Tomislava 19, 44000 Sisak, raspisuje
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
 
Učitelj/ica informatike  - 1 izvršitelj/ica
 - 26 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme

Uvjeti prema Čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 Uz prijavu priložiti:
 
-      molbu
-      životopis
-      domovnicu
-      dokaz o stručnoj spremi-preslika diplome
-      potvrdu Hrvatskog mirovinskog osiguranja
-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti
na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. stavkom 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17. ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona. 
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 -  poseban dokument POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 Prijave slati u roku od 8 dana (od  10. listopada 2018. god. do – 17. listopada 2018. god.) na  gornju adresu s naznakom „Prijava na natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  školske ustanove www.os-ikukuljevica-sk.skole.hr dana 10. listopada 2018. godine.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SISAK
pismena zamolba: ULICA KRALJA TOMISLAVA 19, 44000 SISAK