DOMAR-LOŽAČ-VOZAČ (M/Ž)


Radno mjesto


SESVETE
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
23.3.2020.
31.3.2020.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Ttemeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),  i  Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Šegrt Hlapić“, na mežnim stranicama i oglasnim pločama  Zavoda objavite javni natječaj sljedećeg sadržaja:
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću „Šegrt Hlapić“ za radno mjesto:
DOMAR-LOŽAČ-VOZAČ- jedan izvršitelj,  rad na određeno  puno radno vrijeme,  zamjena do povratka na rad nenazočnog radnika
- nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za područje Grada Zagreba
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
SSS, KV, VKV, strojobravarskog, stolarskog, elektromehaničarskog, kovinotokarskog,vodinstalaterskog usmjerenja ili slično
-  ispit za rukovatelja centralnog  grijanja
-  vozačka dozvola  „B” kategorije
Za oglašena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete.
Uz pisanu prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta  i vrstu radnog odnosa za koje se prijavljuje potrebno je priložiti  slijedeće dokumente:
- životopis ( vlastoručno potpisan),
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika ),
- dokaz o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja (preslika),
- dokaz o vozačkom ispitu “B” kategorije (preslika),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 -potvrdu o radno-pravnom status ( elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko   osiguranje)- ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
 - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25.st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 ,94/13, 98/19). ne  starije od mjesec dana od dana objave natječaja.
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17, 98/19) dužni su u prijavi na natječaj izričito se pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“
br 121/17, 98/19)
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17,98/19) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je deset (10) dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić ”Šegrt Hlapić”, Dobriše Cesarića 4, 10 360 Sesvete, 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama  Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, te  na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića  23.03.2020.  i  traje do 31.03.2020.

Poslodavac


Dječji vrtić Šegrt Hlapić
  • pismena zamolba: Dobriše Cesarića 4, 10 360 Sesvete