SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ORAŠAC, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu, te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ), ravnateljica Osnovne škole Antuna Masle Orašac,  objavljuje:
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 

 
 1. Spremačica u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac-1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 
 1. Učitelj matematike u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac-1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 
 1.  Učitelj matematike u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac, Područna škola Lopud-1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 
 1.  Učitelj fizike u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac, Matična škola (7 sati) i Područna škola Lopud (4 sata) -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 
 1.  Učitelj geografije u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac-1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 2. Stručni suradnik pedagog u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac-1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
 
 
 
Uvjeti: 
Za radno mjesto pod točkom 1. spremačica (m/ž)
 • osim općeg uvjeta iz Zakona o radu (Narodne novine 93/14 i 127/17), kandidati trebaju ispunjavat i posebne uvjete iz Pravilnika o radu Osnovne škole Antuna Masle Orašac: završena osnovna škola
   
  Za radna mjesta pod točkom 2,3,4,5 i 6.  (m/ž)
 • osim općeg uvjeta iz Zakona o radu (Narodne novine 93/14 i 127/17), kandidati trebaju ispunjavat  ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN broj 6/2019.).
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti e-mail adresu na koju će samo kandidatima  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna Masle Orašac.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je objavljen 11. rujna 2019.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  19. rujna  2019.g.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno u sjedištu Škole radnim danom od 8-14 sati ili preporučenom poštom na adresu Osnovna škola Antuna Masle Orašac, Lujaci 2, 20235 Zaton s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove  www.os-amasle.orasac.skole.hr najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 3. Pravilnika.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'ANTUNA MASLE'
 • pismena zamolba: OŠ Antuna Masle Orašac, Lujaci 2, 20235 Zaton