ADMINISTRATIVNI REFERENT / REFERENTICA - ADMINISTRATOR PROJEKTA " ZAŽELI "


Radno mjesto


MARTINSKA VES, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
19.5.2020.
27.5.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U Martinskoj Vesi, 19.svibnja 2020. godine
 
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3 i stavka 3. i članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martinska Ves, raspisuje
 

OGLAS
Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves na radno mjesto: - administrativni referent – administrator projekta – Projekt "Zaželi –Martinska Ves“


- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice ili do  završetka projekta, do 18.12.2021.godine , uz probni rad od 2 mjeseca.
 

 - opis posla: provedba aktivnosti vezanih uz tehnička i administrativna pitanja projekta, izvještavanje, komunikacija s ugovornim tijelom, računovodstveni poslovi, arhiviranje
 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), te sljedeće posebne uvjete:
 - srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera
 - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 - poznavanje rada na računalu
 - položen državni stručni ispit.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od jedne (1) godine od dana prijma u službu.
 
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme prvenstveno do povratka duže odsutne službenice ili do  završetka projekta, do 18.12.2021.godine, ukoliko se duže odsutna službenica do kraja projekta ne vrati na posao, a  uz probni rad od 2 mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18).
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.
Uz prijavu na oglas kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti i adresu elektroničke pošte).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj oglas kandidati su dužni priložiti:
 - životopis
 - dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – preslika svjedodžbe
 - uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen ispit
 - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 - vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Traženi dokumenti (isprave) prilažu se u neovjerenoj preslici (osim vlastoručno potpisane izjave o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koja se predaje u izvorniku), a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom na oglas smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Za kandidate prijavljene na oglas provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će dostupni su na internetskim stranicama Općine Martinska Ves www.martinskaves.hr.
 Na navedenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 44 201 Martinska Ves, s naznakom: „Oglas za prijam u službu – administrativni referent – administrator projekta (zamjena duže odsutne službenice)– ne otvaraj“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OPĆINA MARTINSKA VES
  • osobni dolazak: DESNA MARTINSKA VES 67
  • najava na telefon: 044 711350 044 711351
  • pismena zamolba: DESNA MARTINSKA VES 67, 44201 MARTINSKA VES
  • e-mailom: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr