DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/KA


Radno mjesto


SALI, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
29.6.2020.
7.7.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, Pravilnika o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,

ravnatelj Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, dana 25. lipnja 2020. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto KNJIŽNIČAR/KA — na neodredeno, puno radno vrijeme Broj izvršitelja: jedan (1)
Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi  prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
• znanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
• korištenje računalnih programa (MS Office, baze podataka, računalni knjižnični programi),

Uz molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne karte),
• dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju,
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

• Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku,iIi ovjerenom presliku.
• Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti original potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.
• Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola.
• Kandidati mogu biti pozvani na intervju i testiranje, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatima.
• Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i pismeno na adresu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali: Sali II, 69; 23281 Sali, s naznakom „za natječaj“.
• Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
• Ravnatelj zadržava pravo poništavanja natječaja.
•O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku
 

Poslodavac


HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI
  • pismena zamolba: Sali II 69, 23281 Sali